RAMBURSAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE PACIENT PE PERIOADA INTERNARII


     In situatia in care asiguratii, pe perioada internarii in spital, in baza unor documente medicale intocmite de medicul curant din sectia in care acestia sunt internati, suporta cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile contractului-cadru, Spitalele ramburseaza contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

Procedura Operationala privind rambursarea cheltuielilor efectuate de asigurati pe perioada internarii


    Spitalele au obligatia sa asigure din sumele contractate, cu exceptia sumelor pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale si servicii de tratament si/sau diagnostic, acoperite prin programele nationale cu scop curativ si pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:

a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate in alte unitati spitalicesti sau in unitati ambulatorii de specialitate, in situatiile in care spitalul respectiv nu detine dotarea necesara ori aparatura existenta in dotarea acestuia nu este functionala, in conditiile stabilite prin norme; pentru investigatiile paraclinice efectuate in alte unitati sanitare, spitalele intocmesc evidenta distincta si raporteaza lunar catre casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte aceste investigatii, precum si unitatea sanitara unde au fost efectuate, utilizand in acest scop formularul prevazut in norme;

b) consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati, efectuate in ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unitati sanitare cu paturi, pe baza relatiilor contractuale stabilite intre unitatile sanitare respective. Pentru consultatiile efectuate in alte unitati sanitare, spitalele intocmesc evidenta distincta si raporteaza lunar catre casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte aceste consultatii, precum si unitatea sanitara unde au fost efectuate, utilizand in acest scop formularul prevazut in norme;

c) transport interspitalicesc pentru asiguratii internati care necesita conditii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultatiilor si investigatiilor paraclinice, cu exceptia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanta pentru pacientii care nu se afla in stare critica si care se afla in unitatile sau compartimentele de primiri urgente si care necesita transport la o alta unitate sanitara ori la o alta cladire apartinand unitatii sanitare respective, in vederea internarii, investigarii sau efectuarii unui consult de specialitate, acesta fiind suportat de catre Ministerul Sanatatii din fondul alocat serviciilor de ambulanta. Pentru transportul interspitalicesc al asiguratilor internati care necesita conditii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultatiilor si investigatiilor paraclinice, spitalele intocmesc evidenta distincta si raporteaza lunar catre casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte aceste servicii, precum si unitatea autorizata care a efectuat aceste servicii, utilizand in acest scop formularul prevazut in norme;

d) servicii hoteliere standard - cazare si masa, pentru insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite prin norme.


     Spitalele sunt obligate sa suporte din suma contractata pentru furnizarea de servicii medicale spitalicesti pentru asiguratii internati in regim de spitalizare continua si in regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv cheltuielile din sectiile/compartimentele de ATI structuri care nu interneaza/externeaza direct cazuri, precum si pentru medicamente in limita listei prezentate la contractare materiale sanitare si investigatii paraclinice, cu exceptia:

a) medicamentelor si materialelor sanitare, pentru afectiunile din programele nationale de sanatate si medicamentelor pentru bolile pentru care este necesara aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate/caselor de asigurari de sanatate;

b) dispozitivelor medicale si serviciilor de tratament si/sau diagnostic pentru unele afectiuni din programele nationale de sanatate.